top of page

Vedtægter

​

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole 

§1. Hjemsted

§2. Grundlag

§3. Formål

§4. Skolens drift

§5. Forældrekreds

§6. Bestyrelsens sammensætning

§7. Bestyrelsens opgaver

§8. Bestyrelsens arbejde

§9. Tegningsret

§10.Vedtægtsændring

§11. Nedlæggelse

§12.Godkendelse

 

§ 1 Hjemsted

Ølgod Kristne Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution som har hjemsted i Varde Kommune.

Adresse: Lindbjergvej 35, Lindbjerg, 6870 Ølgod

Skolen er startet af en gruppe forældre i og omkring Ølgod d. 1. august 2012.

CVR. nr: 33795394

 

§ 2 Grundlag

Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds ord og eneste

absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.

 

§ 3 Formål

Institutionens formål er at drive friskole efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og

private grundskoler m.v.

 

 1. Skolen skal i samarbejde med forældrene ved hjælp af velkvalificerede lærere give børnene almennyttige kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer. 
  Dette skal ske således, at den enkelte elevs alsidige udvikling fremmes.
   

 2. Skolens daglige virke bygger på det frigørende evangelium om Jesus Kristus. Det er skolens mål, at dagliglivet må præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdighed.
   

 3. Skolen skal i hele sit virke opdrage eleverne til at leve i et samfund som det danske med demokrati, frihed og folkestyre.
   

 4. Skolen skal i undervisningen give eleverne et fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring, således at Bibelens budskab og troværdighed på ingen måde drages i tvivl. Undervisningen i kristendomskundskab skal være i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske bekendelse.

 

§ 4 Skolens drift

 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning (f.eks. skolepenge for eleverne) efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., og herudover kan skolen modtage bidrag fra andre.
   

 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.
   

 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og anvendes til kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger og lignende.
   

 4. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

§ 5 Forældrekreds

 1. Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrene til børn på skolen skal være indforstået med, at skolen drives på dens vedtægtsmæssige grundlag og formål, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.
   

 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet.
   

 3. Forældrekredsen vælger for højst fire år ad gangen en eller flere personer uden for forældrekredsen som tilsynsførende til at føre tilsyn med elevernes standpunkt m.v. i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”.
   

 4. Tilsynsførende afgiver hvert år en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om de forhold, der er nævnt i stk. 3. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der er fastsat i "Lov om friskoler og private grundskoler m.v.".
   

 5. Ordinært møde i forældrekredsen afholdes på skolen hvert år inden udgangen af juni. Mødedatoen meddeles forældrene senest fire uger før denne. Indkaldelse sker skriftligt til forældrekredsen med mindst 14 dages varsel.
   

 6. På det ordinære forældrekredsmøde vælges af og blandt forældrene to medlemmer (forældrerepræsentanter) til skolebestyrelsen. Begge de valgte medlemmer skal være forældre til børn på skolen. Der vælges desuden en eller flere suppleanter for et år for de bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af forældrekredsen.
   

 7. Sammen med indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:
  Valg af dirigent og referent
  Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst en suppleant
  Valg af tilsynsførende (hvert 2. år)
  Aflæggelse af beretning og regnskab
  Eventuelt
   

 8. Valghandlingerne foregår efter de retningslinjer, der er gældende for valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.
   

 9. Der tages referat af beslutningerne på forældrekredsmødet. Referatet godkendes og underskrives af mødeleder, som herefter afleverer eller sender det til skolelederen indenfor 14 dage.

§ 6 Bestyrelsens sammensætning

 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer, som vælges således:
  To medlemmer vælges ved det ordinære forældrekredsmøde, af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer. Valgperioden er to år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted. De forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
   

 2. Såfremt et af de forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen i valgperioden, optages den forældrekredsvalgte valgte suppleant automatisk (jvnf. § 5, stk. 6). Fem medlemmer er selvsupplerende og vælger i fællesskab deres efterfølgere efter samråd med bestyrelsen. Valgperioden er tre år. Hvert år afgår henholdsvis en, to og to medlemmer. Genvalg kan finde sted max. 2 gange. To af de fem skal være forældre til børn på skolen.
   

 3. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.
   

 4. Et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene.
   

 5. De fem selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer skal ved personlig underskrift erklære at være indforstået med at ville drage omsorg for og i adfærd aktivt medvirke til, at skolen fastholdes på dens grundlag og formål, således som det er beskrevet i § 2 og § 3. Et bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden.
   

 6. Et bestyrelsesmedlem udtræder dog øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af bestyrelsen, jvnf. Friskolelovens § 5, stk. 6 og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, skal der udpeges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
   

 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jævnfør lov om ligestilling af kvinder og mænd.
   

 8. Skolens leder, andre ansatte og deres ægtefæller kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, såfremt de er forældre til børn på skolen.
   

 9. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.
   

 10. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
   

 11. Skolens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan til enhver tid suspendere skolelederens mødedeltagelse.
   

§ 7 Bestyrelsens opgaver

 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med disse vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”.
  Skolens leder har over for Undervisningsministeriet og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
   

 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen. Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om ethvert andet spørgsmål, som bestyrelsen måtte ønske at træffe beslutning om.
   

 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de to forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
   

 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder.
   

 5. I samråd med skolelederen ansætter og afskediger bestyrelsen andet fastansat pædagogisk personale.
   

 6. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom kræves, at bestyrelsen beslutter det med 5/7 majoritet.
   

 7. Bestyrelsen vælger revisor, og bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt.
   

 8. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn.
   

 9. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.
  Årsregnskabets udarbejdelse, revision og afslutning skal være afsluttet senest 1/4. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab af bestyrelsen.
   

 10. Fastansat personale og forældre til elever har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

§ 8 Bestyrelsens arbejde

 1. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægterne. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
   

 2. Formanden indkalder til bestyrelsens møder og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.
   

 3. Et bestyrelsesmedlem samt den eller de tilsynsførende er inhabil i sager, hvor vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. For bestyrelsesmedlemmerne, den eller de tilsynsførende, skolelederen og alle ansatte ved skolen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
   

 4. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.
   

 5. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, som udlejer ejendomme til skolen.

§ 9 Tegningsret

 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives fuldmagt.
   

 2. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

§ 10 Vedtægtsændring

 1. Vedtægternes § 2 og § 3 kan kun ændres, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for det på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Der skal gå mindst en måned mellem de to bestyrelsesmøder. Ved begge bestyrelsesmøder skal samtlige bestyrelsesmedlemmer være til stede.
   

 2. Øvrige ændringer kan ske, når bestyrelsens medlemmer godkender det med 5/7 majoritet.

§ 11 Nedlæggelse

 1. Såfremt det viser sig umuligt at drive skolen i overensstemmelse med vedtægternes § 2 og § 3 eller det økonomisk viser sig uforsvarligt at drive skolen videre, skal den nedlægges. Dette gælder, også hvis skolen ophører med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”.
   

 2. Beslutning om nedlæggelse træffes af bestyrelsen med 5/7 majoritet på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Der skal gå mindst en måned mellem de to bestyrelsesmøder.
   

 3. Det påhviler bestyrelsen umiddelbart herefter at orientere forældrekredsen om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor.
   

 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal ligeledes orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
   

 5. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
   

 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
   

 7. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til kristne friskoler, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

 

§ 12 Godkendelse

Skolens vedtægt samt vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår

bestemmelser om skolens bestyrelse og økonomiske forhold.

Vedtaget på stiftende møde d. 17. maj 2011

Forældrekreds
Formål
Skolens drift
Bestyrelsens sammensæting
Bestyrelsens opgaver
Bestyrelses arbejde
Tegningsret
Vedtægtsændring
Nedlæggelse
Godkendelse
bottom of page