top of page

 Evaluering og opfølgning

 

Evaluering på ØKF er et dynamisk middel til løbende at forbedre undervisningen på skolen og hele dens virke i henhold til opstillede mål.

 

Fælles mål             Lærerens årsplan          Undervisning          Prøver, karakterer, elevplan, elevsamtaler          meddelelse til elev og forældre.

 

 

Folkeskolens afgangsprøve

Alle elever går til Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. kl.

 

Karakterer lægges på skolens hjemmeside og det drøftes i forhold til skolens placering, karaktergennemsnit og mulige forklaringer herpå.

 

Standpunktskarakterer

Der gives standpunktskarakterer to gange årligt i 6.-9. klasse.

Der gennemføres terminsprøver 1-2 gange om året.

 

Ved klasseteammøder og ved skole-hjem-samtaler drøftes udviklingen i standpunktskaraktererne og der aftales indsatsområder i forhold til læseplanerne.

 

Skole/hjem samtaler

Der er skole-hjem-samtaler 1-2 gange årligt i hver klasse, hvor klasselærer/dansklærer og matematiklærer deltager, og hvor den enkelte elevs faglige og sociale udvikling siden sidste samtale evalueres og nye målsætninger formuleres.

 

Forældremøder

Der afholdes forældremøde i hver klasse én gang årligt inden efterårsferien, hvor klassens sociale og faglige udvikling drøftes både bagudrettet og fremadrettet. Desuden fortæller lærerne, hvad der skal arbejdes med i skoleåret.

Aftalerne på forældremøderne følges op på skoleintra.

Tests 

Der foretages tests 1-2 gange i løbet af skoleåret i dansk, matematik og engelsk. Eleverne vurderes også løbende i de øvrige fag med den enkelte elevs faglige og sociale udvikling for øje.

Tilsyn

Besøg af skolens eksterne tilsynsførende hos alle lærere og i alle klasser en gang årligt.

 

Den eksterne tilsynsførende udarbejder på baggrund af sit tilsyn, herunder drøftelser vedrørende skolens samlede virksomhed med skolens lærere og ledelse, en tilsynsrapport, som er tilgængelig på skolens hjemmeside. 

 

Forældredage

Der indbydes til 3-4 forældredage årligt, hvor forældre er velkommen på skolen og overvære undervisningen. Forældre er altid velkommen på skolen også ud over disse planlagte dage.

 

Forældre kan altid henvende sig til klasserepræsentanten i forældrerådet, til klassens lærere eller til skolens ledelse såfremt forældrene oplever forhold, der ikke er hensigtsmæssige.

 

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) foretages hvert 3. år, hvor alle elever udfylder spørgeskema. Der arbejdes her med både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

 

Resultaterne analyseres, og der udarbejdes handlingsplaner på baggrund heraf.

 

Arbejdspladsvurdering

APV foretages hvert 3. år i form af en spørgeskemaundersøgelse omkring både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og bliver dermed en del af beskrivelsen og evalueringen af skolens samlede virksomhed.

Arbejdstilsynet har været på besøg på skolen i december 2015 og alt var som det skulle være og skolen fik en grøn smiley.

 

På baggrund af spørgeskemaresultaterne udarbejdes der handleplaner i samråd med personalet.

 

 

Skolens arrangementer

Mundtlige evalueringer af samtlige arrangementer på skolen samt skolens virksomhed i øvrigt foretages altid på personalemøder, lærermøder og bestyrelsesmøder (der føres protokol).

 

 

Elevsamtaler

Klasselæreren foretager en samtale med hver enkelt elev mindst én gang årligt – så vidt muligt forud for forældresamtaler.

 

Her evalueres  elevens egen opfattelse af udbyttet af skolegangen, og nye mål opstilles.

 

 

Klasseteams og fagteams

Der er oprettet klasseteams hvor dansklærer, matematiklærer samt en af klassens øvrige faglærere holder 4-5 møder årligt.

 

På klasseteammøderne drøftes de enkelte elevers udbytte af undervisning og nye mål opstilles.

 

 

Medarbejderudviklingssamtaler

Der gennemføres en årlig MU-Samtale i foråret mellem ledelsen og de enkelte medarbejdere. Her drøftes bla. skolens samlede virksomhed samt på hvilken måde og i hvilken grad den enkelte medarbejder (hidtil, aktuelt og fremover) bidrager til at opfylde skolens målsætninger.

 

Generalforsamling/forældremøde

På den årlige generalforsamling, drøftes skolens prioriteringer og ideer og forslag fra forældre modtages.

bottom of page